Kinderen die speciale zorg behoeven.

O.B.S.de Carrousel - Kinderen die speciale zorg behoeven. -

Mocht een kind onverhoopt het normale lesprogramma niet kunnen volgen dan stellen leerkracht en Intern Begeleider (zorgcoördinator) een kind-specifieke route samen, waarmee dit kind uiteindelijk toch op een zo hoog mogelijk niveau komt. Deze acties vinden altijd plaats in nauw overleg met de ouders.

Het schoolteam kan daarnaast gebruik maken van externe expertise uit het zgn. Expertisecentrum. Een "bron" waar alle AVES scholen kennis en ideeën op kunnen doen voor zo optimaal mogelijke begeleiding van onze kinderen.

Pestprotocol

Pestprotocol (2018)                                                                          

Voorwaarden:

 • Pesten wordt als probleem gezien door alle direct betrokkenen: dus kinderen en leerkrachten en eventueel ouders
 • De school dient pesten waar mogelijk te voorkomen

Preventieve aanpak

Een preventieve aanpak bestaat onder meer uit

 • Het onderwerp bespreken tijdens de  lesdag / in de kring
 • Aandachtspunten met behulp van de aanpak van “De Vreedzame School”

Middels de methode “De Vreedzame School” komen onderwerpen met betrekking tot pesten structureel aan de orde in alle groepen. Daarnaast gaat de methode in op algemene waarden, normen en (gedrags)regels. De methode “De Vreedzame School” is een methode die we met alle partners van het KindCentrum uitoefenen. 

De leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie! 

Zij moeten de kinderen laten ervaren, dat:

 • Er duidelijke afspraken zijn in de omgang met elkaar
 • Omgaan met verschillen een normaal iets is in deze tijd. We moeten dat aanmoedigen !
 • Ruzies moeten worden opgelost door middel van gesprek.
 • We respectvol met elkaar omgaan: kinderen en leerkrachten
 • Agressief gedrag niet toegestaan wordt. Ook niet door ouders!
 • Leerkrachten optreden tegen zulk gedrag.

Curatieve aanpak

Als er ondanks een preventief beleid toch pestgedrag optreedt, dient de leerkracht adequaat op te treden:

 • zelf signaleren ( maar dat lukt natuurlijk niet altijd)
 • reageren op signalen van anderen
 • duidelijk stelling nemen tegen pestgedrag.

 Bij de aanpak om het pesten tegen te gaan, maakt de school gebruik van de “5 sporen-aanpak”.

 • Het kind dat gepest wordt
 • Het pestende kind
 • De meelopers
 • De school
 • De ouders

De aanpak moet in alle openheid plaatsvinden en vooral ook naar de ouders van het gepeste en pestende kind.

Wanneer deze aanpak geen oplossing biedt, kan het pestende kind (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Vanaf stap 1 houdt de leerkracht schriftelijk de voortgang bij. Elke stap wordt steeds zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Lees stappenplan